• Shanghai Park Chinese Japanese Restaurant

  • 301 North Harrison Street
  • Princeton, NJ 08540
  • Phone: (609) 924-8001
  • Fax: (609) 921-6111
  • Details